Onderwijsstakingen!

(Helaas) keihard nodig voor continuïteit in onderwijskwaliteit

De stakingen in het onderwijs krijgen de volle aandacht in de media, maar ook in de gesprekken op school en tussen ouders en leerkrachten in de medezeggenschapsraden van de scholen. Daaruit spreekt dezelfde grote betrokkenheid voor onderwijs en onderwijskwaliteit voor de kinderen als die het bestuur van Blosse hoog in het vaandel heeft staan.

Blosse heeft zich al jaren enorm ingespannen voor goed onderwijs en ingezet op professionele medewerkers, goede methoden en materialen en een goed gebouw. Ondanks de al jaren tekortschietende bekostiging, alleen voor materiele zaken al gemiddeld € 15.000 per jaar, en ondanks achterblijvende bekostiging van de salarissen van leerkrachten is het ons gelukt om die kwaliteit te realiseren. Aan de andere kant is al vele jaren is bekend dat de wijze waarop de overheid omgaat met primair onderwijs, uiteindelijk zal gaan leiden tot vermindering van onderwijskwaliteit. Een schrikbarend beeld waar wij al jaren tegen strijden. Helaas maakt de politiek andere keuzes met alle gevolgen van dien. U kunt de krant er dagelijks voor openslaan; slechte gebouwen, tekort aan personeel, geen animo meer om in het onderwijs te werken, grote klassen, toenemend aantal thuiszitters. En een enorme frustratie bij kinderen, ouders en leerkrachten dat het zo ver heeft moeten komen. We zien en ervaren allemaal dat het onderwijs in de knel zit. En de oplossing is lastig, hoe ga je een proces van tekortschietende bekostiging, als het water tot de lippen staat, snel en effectief omdraaien?

Het bestuur van Blosse is er trots op dat zoveel scholen en medewerkers, ondanks hun enorme loyaliteit aan kinderen, er toch voor kiezen om te gaan staken. Op de eerste plaats voor een afdoende bekostiging om goed onderwijs mogelijk te maken. Maar daar heb je ook tijd en goede leerkrachten voor nodig. De zittende leerkrachten zijn zo loyaal die blijven over het algemeen wel, maar nieuwe instroom droogt op. Met alle gevolgen van dien. De werkdruk komt terecht op een steeds kleinere groep leerkrachten. En dat merken niet alleen de leerkrachten, maar ook de kinderen. Het is belangrijk dat we goede jonge mensen aantrekken die zich met hart en liefde willen begeven op de weg naar het beroep van leerkracht. Daarom vinden we niet alleen dat de salarissen van de huidige leerkrachten moeten worden aangepast, maar dat we ons ook moeten richten op het aantrekkelijk maken van deze prachtige baan voor nieuwe mensen. Als de politiek dit niet oppakt zal het huidige tekort alleen maar groter worden.

Ik hoop en vertrouw er op dat die zorg voor onderwijskwaliteit, voor kinderen en medewerkers, ook door ouders gedeeld wordt. En dat die onderwijskwaliteit gebaat is bij continuïteit. Natuurlijk realiseren wij ons dat staking een ‘laatste’ middel is dat je kan inzetten. En dat de consequenties voor ouders groot zijn. Echter vanuit een beroep op het gezamenlijk belang van goed onderwijs voor kinderen, voor uw kind, rekenen en vertrouwen wij op uw solidariteit in deze.

Het recht op staking is een groot goed in een democratische samenleving en daar zijn allerlei regels voor opgesteld. Elk individueel personeelslid heeft het recht om te staken en als werkgever dien je dit recht te respecteren. In onderwijsland doet zich het fenomeen voor dat de bekostiging van de salarissen al vooraf volledig is geregeld en afgestemd met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. En de minister heeft al eerder aangegeven dat de schoolbesturen niet gekort worden op hun bekostiging in het geval van stakende personeelsleden. Daardoor zouden bij het niet doorbetalen van het salaris van stakende personeelsleden financiële middelen overblijven. Het schoolbestuur zou als het ware ‘verdienen’ aan de staking. Vanuit een enorm gevoeld, gezamenlijk belang, vinden wij dat een totaal verkeerd signaal. Het onderwijs heeft nu baat bij een collectief, inhoudelijk geluid, gericht op het versterken van de kwaliteit van het onderwijs door de inzet van voldoende, professionele leerkrachten. Daar hoort voldoende financiële ruimte bij voor het harmoniseren van de salarissen van personeel in het basis- en voortgezet onderwijs en voldoende ruimte om de werkdruk te verminderen.

Het College van Bestuur van Blosse verwacht, mede op de resultaten die inmiddels al zijn behaald door deze staking, en door het besef van urgentie om te investeren in onderwijs, dat breed gedragen wordt in de samenleving, dat onze gezamenlijke bijdrage aan deze landelijke manifestatie uiteindelijk zal leiden tot zicht op een duurzaam hoog kwaliteitsniveau van onderwijs met voldoende professionele medewerkers die maximaal tijd en aandacht hebben voor elk kind op onze scholen.

 

College van Bestuur Blosse

 

Jeanette de Jong,

Jeroen Spanbroek

Adrie Groot

staking 14 maart staking 14 maart